شرایط و ضوابط استفاده

قانون 1

 افراد زیر 18 سال طبق قانون باید به همراه سرپرست خود بیمه تکمیلی خریداری کنند و به هیچ عنوان برای این سنین به تنهایی بیمه نامه صادر نمیشود .

قانون 2

گواهی میگردد کلیه اطلاعات وارد شده مورد تایید اینجانب می باشد