بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای 

در بازار بیمه مسئولیت حرفه ای که عموما به غرامت حرفه ای نیز شناخته میشود مسئولیت شغلی اعضا ( افراد حرفه ای تحصیلکرده ) را برای وارد برآوردن خسارت بدنی ، خسارت مالی و یا خسارت به اموال مشتریان یا افراد جامعه که ناشی از نقض وظیفه حرفه ای یا اعمال سهوی و خطا ، اشتباه یا ترک فعل در بعد حرفه ای آنان می باشد را پوشش می دهد .

بررسی دقیق بیمه مسئولیت حرفه ای 

چه مشاغلی میتوانند بیمه مسئولیت حرفه ای خریداری نمایند ؟

مشاغلی مانند پزشکان و پیراپزشکان جراح ها آرشیتکت ها و مهندسین ناظر ارزیاب ها ، وکلا ، دفاتر حقوقی ،حسابداران،کارگزاران بورس و بیمه و مشاورین سرمایه گذاری و ... بسیاری از مشاغلی که رابطه مستقیمی با مشتریان پرخطر دارند .

اغلی مانند پزشکان و پیراپزشکان جراح ها آرشیتکت ها و مهندسین ناظر ارزیاب ها ، وکلا ، دفاتر حقوقی ،حسابداران،کارگزاران بورس و بیمه و مشاورین سرمایه گذاری و ... بسیاری از مشاغلی که رابطه مستقیمی با مشتریان پرخطر دارند .

مسئولیت حرفه ای ممکن است مشتقل و علاوه بر مسئولیت عمومی و مسئولیت کارفرمایان ایجاد شود که این ریسک ها مسئولیت کلی رابوجود می آورند . مطلع باشید در صورت تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای نیاز شما به بیمه مسئولیت کارکنان  و مسئولیت عمومی از بین نرفته و مرتفع نمیگردد .

تعاریف مربوط به خسارت بدنی ، خسارت اموال و زیان مالی

سیستم حقوقی در کش.رهای مختلف عموما خسارت جرحی و خسارات مالی ناشی از آن را به رسمیت شناخته و ولی موردی که در مورد رسیدگی به خسارات مالی بدون جرح استثنا بوده و مستقیما در دادگاه ها رسیدگی میگردد مبحث مسئولیت حرفه ای است که به صرف وارد آمدن خسارات مالی هم دادگاه ها بررسی و رای را صادر مینمایند.

برخی از مشاغل فقط خسارت مالی و برخی فقط خسارت بدنی و برخی هردو را به وجود میآورند .به طور مثال یک پزشک در حرفه خود میتواند عمدتا خسارات بدنی و جرحی ایجاد نماید و صنوف پزشکان عمدتا بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مربوط به خود را خریداری مینمایند.

از طرف دیگر حرفه های وکلا و حسابداران و غیره تنها اثر غفلت حرفه ای قابل اقامه بوده و طرح در دادگاه زیان مالی است .در مورد الباقی حرف هر دو پوشش مالی و جانی باید با هم ارائه گردد تا بیمه نامه به صورت کامل مسئولیت شغلی را پوشش دهد.

بررسی شروط بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای 

شرط عامل در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای

یکی از شروط مهم مسئولیت حرفه ای شرط عامل است که به صورت زیر تعریف میگردد

شرکت بیمه بیمه گذار را در برابر مسئولیت قانونی برای خسارت و هزینه ها و مخارج مدعی در رابطه با دعاوی خسارت ناشی از نقض وظیفه حرفه ای که علیه بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه بعلت وقوع هرگونه غفلت ، اشتباه، یا ترک فعلی در زمان و در دوره کسب و کار بیمه گذار و ارتکابی توسط بیمه گذار و یا هر متصدی قبلی بیمه گذار در این کسب و کار یا توسط کارمندان بیمه گذار مطرح شود را جبران غرامت خواهد نمود