ریسک و پیامد های آن

ریسک و پیامد


سازمانها با طیف گستردهای از ریسکها مواجه هستند، ریسکها در درون و پیرامون سازمان وجود دارند. همچنین برخی از ریسکها مرتبط با مسئولیتهای سازمان در قبال دیگران
هستند. ممکن است همه ی این ریسکها جزء مسئولیتهای متخصصان ریسک نباشد، اما در صورتی که سازمان بخواهد بهترین استانداردهای حاکمیتی را رعایت کند، لازم است همه ریسکها را در هر سطحی که هستند، در نظر بگیرد.
مشاهده شد که تفاوت گسترده میان درک و استفاده از ریسک کاملا درست و معتبر است. این کتاب، بر ارزش و اهمیت وجود طیف گستردهای از دیدگاه ها تاکید خواهد کرد. با این حال، ایجاد پایگاهی جهت انجام مباحثه در این زمینه، لازم و ضروریست.
برای این اهداف، ریسک از دیدگاهی بر رسی میشود که در آن، حادثه به احتمال زیاد رخ خواهد داد. همچنین لازم است در نظر داشت که چنین حادثه ای اغلب هر چند وقت یکبار رخ میدهد و میزان خسارت آن چقدر است. بطور خلاصه میتوان این گونه بیان کرد آیا ممکن است این حادثه اتفاق بیفتد؟
در صورت رخداد حادثه، تلفات و خسارات در چه حد خواهند بود؟
 هر چند وقت یکبار ممکن است این حادثه اتفاق بیفتد؟
زیان میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و قطع همیشه از نظر مادی به سادگی قابل اندازه گیری نیست. به عنوان مثال، روستای توریستی را میتوان در نظر گرفت که در اثر وقوع سیل نابود شده است. خانه ها و مغازه ها را میتوان با هزینهای بیش بینی شده بازسازی کرد، اما چگونه میتوان خسارت ناشی از تبليغات سوء حادثه بر افکار عمومی و بازدید کنندگان بالقوه که تصمیم می گیرند تعطیلات خود را احتمالا برای چندین سال آتی در جای دیگری بگذرانند را محاسبه کرد؟
برای تصمیمگیری صحیح در حوزه مدیریت ریسک، نه تنها نیاز به درک امكان رخداد حادثه و میزان زیان وارده به سازمان وجود دارد، بلکه تأثیر دقیق این زیان بر فرآیندهای سازمان و
مسئولیتهای در حال انجام این سازمان نیز لازم و ضروری است.
هنگامی که ریسک ارزشیابی شد، می توان پیامد آن را بر این اساس که تا چه میزان می توان تحمل شود، طبقه بندی کرد. به این صورت که یا از طریق غرامت مالى (حق بیمه) تحمل شود یا اینکه بطور کلی غير قابل قبول باشد که در این مورد ارائه توصیه هایی جهت اقدامات مناسب مدیریتی لازم است. در فصلهای بعد، حوزه هایی فراتر از ریسکهای ی با قابلیت بیمه شدن مورد بررسی قرار می گیرند و ملاحظه خواهد شد که چگونه طرحهای بیمه ای، بخشی از حوزه ی گستردهی مدیریت ریسک میباشند.

مطالعه بیشتر : استراتژی و ریسک سوداگرانه