در ادامه مبحث ریسک و بازده مرتبط با آن موارد زیر را بررسی میکنیم:

مدیریت ریسک و بازده ریسک


در اینجا ریسک هایی مانند امنیت داده ها و ایجاد نسخه پشتیبان همواره وجود خواهد داشت، اما اگر این ریسکها به درستی مدیریت شوند، می توان این فرصت را کاملا به حداکثر رساند.
• ریسک تهدیدی است که به موجب آن، واقعه یا اقدامی بر توانایی سازمان در به حداکثر رساندن منافع ذی نفع خود و رسیدن به اهداف کسب و کار مورد نظر آن سازمان تاثیر
 ريسک به همان اندازه که از احتمال عدم درک فرصتها حاصل می شود، می تواند از آیا باید ریسک را تحمل نمود یا سعی بر جلوگیری از وقوع آن داشت؟ پاسخ به این سؤال ساده حال عبارات زیر را در نظر بگیرید منفی می گذارد احتمال رخداد اشتباهات و وقوع تهدیدات ناشی شود.


ریسک جزء لاینفک همهی فرصتهامی باشد و به همان اندازه که در مورد فرصتها است، در مورد تهدیدها نیز هست.
هر فرد با سازمانی که به دنبال فرصت است، بین ریسکهای موجود در مقابل بازده دریافتی تعادل ایجاد می کند. در این بین همیشه عنصر ریسک وجود دارد. شما در زمان کودکی، تعارض میان پذیرفتن ریسک و پاداش را تجربه کرده اید. به عنوان مثال هنگام یادگیری دوچرخه سواری، درد سقوط اجتناب ناپذیر اولیه با لذت موفقیت بعد از آن تعدیل می شود.
بنابراین در علم نظری، می توان بزرگی ریسک را به وسیلهی ارزیابی و سنجش پیامدهای آن اندازه گیری کرد و با اجازه دادن به ادامه یافتن این ریسک، بین ریسک و هرگونه بازده به دست أمدهی ممکن، تعادل ایجاد کرد. در ادامه خواهیم دید که گاهی ریسکها به طور عمدی صورت گرفته اند که بدین وسیله بتوان به بازده بالقوه رسید. اما گاهی بازده، از طریق صرفه جویی در زمان و یا هزینه در صورت محقق شدن ریسک، صرفا در کاهش یا از بین بردن ریسک نهفته است. مشکل این است که هر فرد یا سازمان برداشت خاص خود را نسبت به ارزش بازده دارد و بنابراین ارزیابی خاص خود را از اثر بد شانسی خواهند داشت.

آیا باید ریسک را تحمل نمود یا سعی بر جلوگیری از وقوع آن نمود؟

پاسخ به این سوال ساده نیست افراد مختلف فرهنگ های مختلفی و سازمان های مختلف برخوردهای مختلف و برداشت های بسیار متفاوتی در رابطه با سطح ریسکی که باید با آن مقابله کن ند، دارند. به عنوان مثال، آنها دیدگاه های بسیار متفاوتی در رابطه با مقدار پولی که حاضرند در معرض ریسک قرار دهند، دارند. به طور مشابه، م مکن است فردی پرواز با هواپیمای تجاری را وحشتناک فرض کند، در حالی که همسایه وی تعطیلات آخر هفته خود را صرف ورزش گلایدینگ کند؛ و این در حالیست که هر دو فرد م مکن است از همان كلمه »ریسک« برای توصيف سطح کاملا متفاوتی از کار استفاده کنند. علاوه بر این، از دیدگاه بیمه گر، حق بیمه برای یک کارمند با فوتبالیست حرفهای کاملا متفاوت است.
این کتاب، بیش از اینکه به مدیریت ریسک در حوزه های شخصی و خانوادگی بپردازد، آن را در حوزی کسب و کار تحلیل و توصیف می کند. در هر حال سازمانهای تجاری، گروهی از افراد هستند که برای دستیابی به أهداف مشترکی سازمان یافتهاند. کسانی که از ریسک کردن لذت میبرند، کسانی که ریسک گریز هستند و کسانی که در شکاف عمیق بین این دو نقطه قرار می گیرند، همگی شخصیتهای متفاوت خود را به همراه خود به صحنه میآورند. گرایش کلی کند، بستگی به سرپرستان و مدیران و همچنین نقاط هر سازمان نسبت به ریسک اتخاذ می کند خوت، حساسیتها، فرهنگ، بازار، قدرت رقبا و انتظارات ذی نفعان آن دارد.

مطالعه بیشتر : ریسک و پیامد