مفهوم مدیریت ریسک

بررسی فرآیند مدیریت ریسک های مختلف 

 فرهنگ آگاه سازی در زمینه ریسک
معماری ریسک
 برنامه ریزی کسب و کار
 بلوغ ریسک
کمیته های ریسک
مدیر ریسک


 اصول و ویژگیهای ریسک

مدیریت ریسک

در ابتدا لازم است به وضوح بیان شود که در این بخش به چه جنبه هایی از ریسک پرداخته می شود. از آنجا که ریسک بخشی جدایی ناپذیر از تمام جنبه های زندگی است، هر فرد دیدگاه خاص خود را در مورد چیستی ریسک و مدیریت آن و همچنین نقش فردی خود در مدیریت ریسک دارد.


بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان وجود دارند که تنها به تعریف استانداردها می پردازند تا افرادی که نیاز دارند با یکدیگر فعالیت کنند، درک مشترکی داشته باشند. سایر سازمانها به عنوان محصول جانبی فعالیت خود به تعریف استانداردها می پردازند. در صورتی که لازم باشد اجزای مختلف ارائه شده توسط سازمان های مختلف با یکدیگر هماهنگ شده و بدون مشکل کار کنند وجود استانداردها ضروری است. در کارخانه ها، استانداردها به تقویت بهره وری تولید و در خدمات به تقویت تجارب موفق می پردازند.
سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO)، استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ را در اواخر سال ۲۰۰۹ منتشر ساخت. در این استاندارد ريسک به عنوان «اثر عدم اطمینان بر اهداف» تعریف شده است؛ با این وجود در اینجا تعریف قبلی ایزو برای ریسک که عبارت است از ترکیبی از احتمال وقوع پیشامد و پیامد آن» مورد استفاده قرار می گیرد (ISO
/
IEC راهنمای ۷۳). بر اساس این تعریف راحت تر می توان ریسکها را با هم مقایسه کرد.

یکی از راهکارهای مهم در مدیریت ریسک انتقال آن به شرکت بیمه است ریسک های متعدد درمانی با بیمه تکمیلی منتقل خواهد شد.
---------------------------------------------
توجه کنید که این تعریف تمام پیامدها، چه خوب و چه بد که منجر به مفهوم ریسک مثبت و منفی
میشود را پوشش می دهد. با این حال، برای اهداف مختلف مدیریت ریسک (مانند ایمنی فردی)،
ریسک معمولا تنها به پیامدهای منفی ارتباط داده میشود. دلیل این مسئله کاربرد متداول این کلمه
است. در تصادفات مرگبار از ریسک کشته شدن و در مقابل از شانس زنده ماندن صحبت می شود.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که در مطلب بالا از عبارت «معمولا ارتباط داده میشود»
استفاده شد. برای ارائه دهندگان خدماتی که برون سپاری شده اند، تدوین استانداردهای مناسب
برای ایمنی و بهداشت حرفه ای، بخشی از یک قرارداد خوب بوده و نمایانگر مدیریت مثبت
ریسک ایمنی است. همان طور که در بخش بعد خواهیم دید، در صورتی که بتوان ریسک منفی
را حداقل کرد، می توان فرصتها را حداکثر ساخت.
با تعریفی که از ریسک ارائه شد، می توان مدیریت ریسک را به عنوان فرآیندی توصیف کرد که
سازمان ها از آن پیروی می کنند. متخصصان ریسک این فرآیند را تسهیل می نمایند، یعنی به
اجرای این فرآیند کمک می کنند. مدیریت ریسک به طور سنتی به محدود نمودن یا پیشگیری
از پیامدهای نامطلوب حوادث احتمالی می پردازد. متخصصان ریسک سعی بر پیش بینی
پیشامدهای نامطلوب و حداقل کردن اثر آنها دارند.

  ریسک و بازده

مدیریت ریسک به ایجاد فرصت مناسب نیز می پردازد. این موضوع را می توان با یک مثال نشان داد.
جراح دندانپزشکی را تصور کنید که قصد دارد از روند ثبت دستی اطلاعات مشتریان به سمت سیستم کاملا رایانه ای حرکت کند. در مرحلهی اجرا، خطراتی از قبیل تأخیر در عرضه نرم افزار و یا عدم آشنایی پرسنل اتاق عمل با این نرم افزار وجود دارد، اما از سوی دیگر فرصت بسیار مناسبی برای صرفه جویی در وقت و هزینه از طریق سهولت دسترسی به سوابق وجود دارد.

بیشتر بخوانید: ریسک و بازده