آمار کرونا در 5 شهریور

آمار کرونا در 5 شهریور

در این قسمت به بررسی آمار روزانه کرونا و شرایطی که میتوان در جهت کاهش آمار کرونا ایجاد نمود و راههای پیشگیری از کرونا خواهیم پرداخت