بررسی پوشش جراحی مفاصل زانو و دیسک ستون فقرات در بیمه های درمان انفرادی و گروهی تکمیلی کشور

بررسی پوشش جراحی مفاصل زانو و دیسک ستون فقرات در بیمه های درمان انفرادی و گروهی تکمیلی کشور

امروزه چاقی و کم تحرکی باعث ایجاد بیماری های مفصلی فراوانی شده است، در نتیجه نیاز افراد برای جراحی های زانو و ستون فقرات افزایش یافته است ، در بیمه های تکمیلی گروهی با توجه به قرارداد شرکت ها و سازمان های خریدار پوشش های مربوط به این موارد تحت پوشش قرار میگیرد که با توجه با ماهیت ریسک های درمانی در بیمه های سازمانی درمان و گروهی امری رایج است و در این دسته از موارد بیمه گر (شرکت بیمه) بر اساس تعداد نفرات ممکن است ارزیابی ریسک را توسط پزشک معتمد انجام نداده و شخصی که این بیماری ها دارد بتواند از بیمه استفاده کند.

آیا در بیمه های تکمیلی خانواده و انفرادی نیز این موارد تحت پوشش قرار میگیرد؟

با توجه به ماهیت این بیماری ها که عمدتا به خاطر فشار مفصلی و دارای سابقه قبلی است و نتیجتا قبل از خرید بیمه نامه به وقوع پیوسته است در بیمه های تکمیل یانفرادی این موارد استثنا شده است .

به طور مثال بیمه تکمیلی انفرادی سامان این دو مورد را استثنا نموده است و در فرم ثبت نام نیز این موارد قید شده است و بیمه سامان تعهدی برای پوشش این موارد ندارد الباقی بیمه تکمیلی انفرادی مانند بیمه تکمیلی انفرادی تعاون و بیمه تکمیلی انفرادی sos نیز این موارد را استثنا نموده اند .

آیا راهی وجود دارد تا بیمه هزینه های مربوط به جراحی دیسک ستون فقرات یا تعویض مفصل زانو را پوشش دهد ؟

متاسفانه در بیمه های انفرادی امکان این امر با توجه به بررسی پزشکی بیمه گر وجود ندارد ولی در بیمه های تکمیلی گروهی با توجه به قرارداد بین بیمه گر و خریدار این امکان وجود دارد و شخص میتواند از این پوشش بهرهمند شود . خریداران بیمه های درمانی باید زمان خرید به این موارد توجه نمایند تا دچار زیان نشوند .

ماهیت پوشش بیمه های تکمیلی بر اساس اکچوئری و ارزیابی ریسک توسط بیمه گر است و شرکت های بیمه نیز شرکت های اقتصادی بوده و نمیتوانند ریسک های به وقوع پیوسته را تحت پوشش قرار دهند ولی در مورد بیمه های گروهی با توجه به ماهیت گروهی بیمه نامه ها برخی شرکت های قبول رسک کرده و پروسه پزشکی را حذف میکنند .

جهت خرید بیمه تکمیلی میتوانید از شماره 021-22516594 مشاوره بگیرید.

راهکارهایی برای بهبود دیسک کمر :

جهت بهبود بیماری های مزمنی چون دیسک یا زانو باید موارد زیر را مد نظر بگیرید:

این بیماری ها با توجه به سبک زندگی امروزی به وجود آمده اند در صورتی که بتوانید درد را به مدت 15 روز تحمل کنید و از فیزیوتراپی استفاده کنید به مرور پارگی دیسک بهبود یافته و با کمک ورزشهای مناسب و تحت فشار قرار ندادن دیسک و کاهش وزن و تغییر ریتم زندگی میتوانید به موفقیت در ردمان این بیماری برسید و جراحی را به تاخیر و زندگی سالمی تجربه کنید . به هر حال مراجعه به پزشکان دلسوز راهی مناسب برای بهبود و فرار از جراحی بی مورد است .

نظرات بازدیدکنندگان