تفاوت بین بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی در چیست؟

تفاوت بین بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی در چیست؟

تفاوت بیمه تکمیلی درمان اختیاری با بیمه تامین اجتماعی


در بیمه های تکمیلی اختیاری میان شرکت بیمه و مشتری از طریق قرارداد ارتباط وجود دارد ولی در بیمه اجباری تامین اجتماعی قانون میان بیمه گر و بیمه شدگان وجود دارد.

در بیمه تکمیلی اختیاری استفاده از مزایای بیمه منوط به پرداخت حق بیمه است ولی در بیمه تامین اجتماعی استفاده از مزایای بیمه منوط به پرداخت مستمر حق بیمه می باشد .

در بیمه تامین اجتماعی پوشش ها برای همگان یکسان است ولی در بیمه تکمیلی اختیاری تعهدات با توافق شرکت بیمه قابل تغییر است .

در بیمه تکمیلی اختیاری پرداخت هزینه فقط برای معالجه و درمان است ولی در بمه اجباری هزینه های پیشگیری نیز بعضا پرداخت میگردد .

در بیمه تکمیلی اختیاری دوره انتظار برای زایمان و جراحی ها پیش بینی شده است ولی در بیمه اجباری دوره انتظار دیده نشده است .

اسپینر ارائه خدمات بیمه ای

نظرات بازدیدکنندگان