بابت ریزی یاتاقان نیروگاهی تعمیرات و ساخت

بابت ریزی یاتاقان نیروگاهی تعمیرات و ساخت

تولید و بابت ریزی یاتاقان 

یاتاقان نیروگاهعی پایه قلع بر روی کفشک فولادی تراست بیرینگ نیروگاهی به روش ریخته گری

مطابق شماتیک زیر کل مجموعه نیروگاه که وزنی حدود 700 تن دارد توسط 14 قطعه  یاتاقان تراست نگه داشته میشود. البته نگهداری نیروهای جانبی برعهده یاتاقانهای شعاعی است که یکی از خدمات ارائه شده است .

کل کفشک توسط یک مشعل گازی مشابه مشعل بزرگ آشپزخانه ها از کف پیشگرم میشود. در طی فرایند گرمایش با استفاده از یک فلاکس مناسب سطح کفشک از اکسیداسیون محافظت میشود بدین شکل که با رسیدن کفشک به دمای مناسب، فلاکس هم ذوب شده و روی سطح را مانند مذاب شیشه می پوشاند و ارتباطش را با هوای محیط قطع میکند.هر کفشک یک قطعه فولادی است که به روش ریخته گری تولید و در ادامه با فورج و ماشینکاری تکمیل می گردد. درسطح کفشک باید یک لایه 3 میلیمتر از آلیاژ یاتاقان پایه قلع یا پایه سرب مطابق استانداردی که کارفرما درخواست می کند قرار داده شود. نحوه تولید این لایه به این صورت است که ابتدا در اطراف سطح مورد نظر یک دیواره فلزی حدود یک سانتیمتری ایجاد میشود تا مذاب درون آن ریخته شده و به اطراف نریزد.

 همزمان مذاب یاتاقان توسط یک مشعل گازی کوچک و در یک محفظه چدنی معروف به کمچه آماده میشود و با ریختن مذاب بر روی صفحه عملیات یاتاقان ریزی خاتمه می بابد و پس از خنک شدن در قسمت ماشینکاری، کار ساخت خاتمه می یابد.

 تولید و بابیت ریزی یاتاقان برنزی بر روی بدنه فولادی و پوشش نهایی قلع

در این پروژه ابتدا بدنه سیلندری شکل فولادی ساخته شد. سپس به اندازه فضای میانی داخل قطعه و به تعداد لازم آلیاژ برنز ریخته گری شد. در گام بعدی قطعات برنزی درون سیلندر قرار داده شد و کل مجموعه داخل یک کوره مشعلی قرار داده شد و سطح کار هم با تنه کار مناسب پوشانده شد.

حدود 10- 15 دقیقه وقت برای ذوب شدن هر قطعه لازم است و کلیه قطعات مورد نظر در طی چند روز تولید و برای ماشینکاری ارسال گردید.

مطابق درخواست کارفرما بر روی سطح نهایی به روش آبکاری، حدود 50 میکرون قلع پوشش داده شد.

نظرات بازدیدکنندگان